აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის მარეგულირებელი დებულება