აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები 

  • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, ფინანსები, მარკეტინგი) - 2250 ლარი;
  • არქიტექტურის საბაკალავრო საგანმანათლებლო  პროგრამა  -  2250 ლარი
  • ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი) - 4000 დოლარი.

სამაგისტრო პროგრამები 

  • ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა -  3000 ლარი
  • ადამიანური რესურსების მართვის სამაგისტრო პროგრამა (HR)   -  3000 ლარი
  • აგრო-ბიზნეს მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა -  3000 ლარი 

სადოქტორო სკოლა 

  • ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტი)  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა -  2500 ლარი