აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ინჟინერიის ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამა 

არქიტექტურა/Architecture (მისანიჭებელი ხარისხი: არქიტექტურის ბაკალავრი/ Bachelor of Architecture)

 

სამაგისტრო პროგრამა 

ურბანული დაგეგმარება (მისანიჭებელი   ხარისხი: არქიტექტურის მაგისტრი/Master of Architecture)