აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (EEU)

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საბაკალავრო პროგრამები 

  • ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა  - 2250 ლარი
  • საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა - 2250 ლარი

სამაგისტრო პროგრამა 

  • განათლების კვლევებისა და ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა -  3000 ლარი

მასწავლებლის მოსამზადებელი საგანმანთლებლო პროგრამა

  • მასწავლებლის  მომზადების ერთწლიანი საგანმათლებლო პროგრამა   -  2200 ლარი